Καλως ήρθες, επισκέπτη. (Σύνδεση | Εγγραφή)

Πληροφορίες σχετικά με το Δικαίωμα Υπαναχώρησης.

Στους πελάτες – καταναλωτές, δηλ. κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμβάλλεται από απόσταση και δεν ενεργεί για λόγους οι οποίοι εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα, παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης από συμβάσεις από απόσταση με το E-TECHSHOP υπό τους παρακάτω όρους :

Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Α.-  Το δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη–καταναλωτή από τη σύμβαση με το E-TECHSHOP ασκείται ρητώς, με σαφή δήλωση και αναιτιολογήτως, δηλ. χωρίς την υποχρέωση να αναφέρονται οι λόγοι αυτής.

Β.-  Το δικαίωμα υπαναχώρησης στις περιπτώσεις συμβάσεων πώλησης αγαθών λήγει σε δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του αγαθού από τον πελάτη-καταναλωτή ή από τυχόν ορισμένο αντιπρόσωπό του ή σε δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών.

Γ.-  Για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο πελάτης–καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε το υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης που προσαρτάται στο τέλος της σελίδας, είτε οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση περί της απόφασής του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και απευθύνει τη σχετική δήλωση αποκλειστικά εντός της παραπάνω προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, ιδίως με επιστολή, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς την :

E-TECHSHOP
Υπ΄όψη Κου: Ζερβουδάκη Αθανάσιου
Κορίνθου 7, TK 544 53, Θεσ/νίκη
Τηλ. : +302310944433
Αρ. φαξ : +302310951689
E-Mail : info@e-techshop.com
 

Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Με την παραπάνω έγκυρη και εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες :

A.-  Ο πελάτης–καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει στο E-TECHSHOP τα ληφθέντα αγαθά – παροχές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης. Η προθεσμία τηρείται εάν ο πελάτης – καταναλωτής επιστρέψει τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Ο πελάτης – καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει και όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής, έντυπο εγγύησης, κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.

Β.-  Ο πελάτης–καταναλωτής βαρύνεται με τα συνήθη έξοδα αποστολής στο E-TECHSHOP της επιστροφής των αγαθών και φέρει τον σχετικό κίνδυνο μέχρι την επιστροφή τους στο E-TECHSHOP.

Γ.-  Το E-TECHSHOP οφείλει να επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον πελάτη-καταναλωτή, μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης.

Δ.-  Το E-TECHSHOP δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο πελάτης–καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Ε.-  Εάν ο πελάτης–καταναλωτής δεν μπορεί να αποδώσει ή να επιστρέψει στο E-TECHSHOP το ληφθέν αγαθό – υπηρεσία εν όλω ή εν μέρει ή προβαίνει σε επιστροφή ή απόδοση αυτών σε κατάσταση χειρότερη από την αρχική του, υποχρεούται να καταβάλλει στο E-TECHSHOP ανάλογη αποζημίωση, εφόσον η χειροτέρευση του αγαθού – υπηρεσίας αποδίδεται σε μεταχείριση του αγαθού πέραν εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Ως «διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών» νοείται η εξέταση και δοκιμή αντιστοίχου αγαθού–παροχής, όπως αυτή θα πραγματοποιείτο κατά τη συνήθη πρακτική σε φυσικό κατάστημα.

Ο πελάτης–καταναλωτής εξαιρετικά δεν δικαιούται της παραπάνω υπαναχώρησης στις περιπτώσεις αγοράς σφραγισμένων προϊόντων λογισμικού και εν γένει αγοράς προϊόντων με ψηφιακό περιεχόμενο, εφόσον:
α.-  Έχει αποσφραγίσει αυτά από τη συσκευασία τους μετά την παράδοσή τους από το E-TECHSHOP και
β.-  Το E-TECHSHOP έχει παράσχει στον υποψήφιο πελάτη  πριν τη σύναψη της σύμβασης διά του δικτυακού τόπου της ή με οιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαλειτουργικότητα του συγκεκριμένου προϊόντος που εμπεριέχει ψηφιακό περιεχόμενο με αντίστοιχο υλικό και λογισμικό, καθώς για τις γενικές λειτουργικές δυνατότητές του.  

Κατεβάστε και συμπληρώστε την Δήλωση Υπαναχώρησης.